OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี

การฝากและถอนเงิน

  • 0%
    เราไม่คิดค่าคอมมิชชั่น
  • เราใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด
ทั้งการฝากและถอนเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด
306.3 NGN = $1
ฝากเงินเข้าบัญชีของฉัน

ตัวเลือกการชำระเงิน

ระบบการชำระเงิน เครดิตบัญชี การฝากเงิน การถอนเงิน
จำนวนขั้นต่ำ ค่าคอมมิชชั่น จำนวนขั้นต่ำ ค่าคอมมิชชั่น
ธนาคารในท้องถิ่น 10 นาที 500 INR 0% 15 USD 0%
ทันที 5 USD 0% 20 USD 0%
ธนาคารในท้องถิ่น 10 นาที 2000 NGN 0% 5 USD 0%
ธนาคารในท้องถิ่น 10 นาที 100000 VND 0% 5 USD 0%
ธนาคารในท้องถิ่น 10 นาที 1 EUR 0% 1 USD 0%
ทันที 0.00150 BTC 0% 5 USD 0%
ธนาคารในท้องถิ่น 10 นาที 500 BDT 0% 5 USD 0%
ทันที 50 MYR 0%
ธนาคารในท้องถิ่น 10 นาที 500 INR 0% 5 USD 0%
ทันที 500 BDT 0%
ธนาคารในท้องถิ่น 10 นาที 200 THB 0% 5 USD 0%
ธนาคารในท้องถิ่น 10 นาที 20 MYR 0% 5 USD 0%
ธนาคารในท้องถิ่น 10 นาที 2000 PKR 0% 20 USD 0%
ธนาคารในท้องถิ่น 10 นาที 50000 IDR 0% 5 USD 0%
ทันที 50000 IDR 0% 5 USD 0%
ทันที 50 USD 0% 5 USD 0%
ทันที 50 USD 0% 5 USD 0%
ทันที 100 CNY 0% 5 USD 0%
ทันที 100 CNY 0% 5 USD 0%
เริ่มแชททางออนไลน์